fbpx

Antidiscriminatiebeleid

Bikkel Van en Voor Vakmensen is aangesloten bij de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU) en hanteert het antidiscriminatiebeleid van het NBBU.

De bedrijfsvoering van Bikkel is er op gericht om alle werkzoekenden en werknemers een eerlijke kans op werk te geven en gelijke behandeling tijdens het uitvoeren van werkzaamheden. Wanneer wij voor opdrachtgevers nieuwe werknemers zoeken, moeten die aan bepaalde eisen voldoen. Bij het zoeken naar nieuwe werknemers wordt iedereen gelijk behandeld doordat zij uitsluitend worden beoordeeld op criteria die functie-gerelateerd zijn. Niet functie-gerelateerde criteria: leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, seksuele gerichtheid, levens-, politieke of geloofsovertuiging, ras, etnische afkomst of nationaliteit.

Definitie discriminatie

Als bedrijf veroordeeld Bikkel elke vorm van discriminatie op welke grond dan ook. Onder discriminatie wordt verstaan: het maken van direct en indirect onderscheid tussen personen op grond van leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, seksuele gerichtheid, levens-, politieke of geloofsovertuiging, ras, etnische afkomst of nationaliteit.

Bij opdrachtgevers verstaan wij discriminatie als het onderscheid maken op basis van criteria die noodzakelijk of relevant zijn voor een goede invulling van de functie.

Standpunt van Bikkel van en voor Vakmensen

  • Bikkel wijst iedere vorm van discriminatie af.
  • Verzoeken van opdrachtgevers om bij de werving en selectie rekening te houden met bepaalde criteria worden uitsluiten gehonoreerd als er sprake is van functionele eisen en deze niet in strijd zijn met welke antidiscriminatie wetgeving dan ook.

Verantwoordelijkheden van de opdrachtgever

1. Bikkel Van en Voor Vakmensen is verantwoordelijk voor het creëren van een veilig werkklimaat waar men elkaar met respect bejegent en er ruimte is om ongewenst gedrag in welke vorm dan ook te bespreken en direct aan te pakken.

2. Bikkel zorgt voor de kenbaarheid en implementatie van het antidiscriminatiebeleid. Medewerkers zullen geïnformeerd zijn en vertrouwd zijn met het beleid.

Is er een beleid wat werknemers moeten ondertekenen bij contract ondertekening?

Handelen door de medewerkers

1. De medewerkers moeten zelf alert zijn op verzoeken van opdrachtgevers met een discriminatoir karakter. Daarbij zullen ze dergelijke verzoeken herkennen en er zorg voor dragen dat hier geen medewerking aan wordt verleend.

2. Indien een medewerker zich niet aan het antidiscriminatiebeleid wilt houden, zullen hier consequenties aan vast zitten.

3. Indien de medewerker discriminatie signaleert, misstanden of wangedrag wilt melden en/of een vertrouwenskwestie aan de hand heeft, kan de medewerker bij onze HR medewerker terecht.

4. Als de medewerker twijfelt aan de objectieve rechtvaardiging bij een opdrachtgever of vragen heeft om een verzoek af te handelen kun je mail sturen naar irene@bikkel.nl terecht.